Mgr. Zdenka Hanyšová Celá

logo-hanycom

logo-hanykoucink

V červnu roku jsem obhájila svoji diplomovou práci na téma Komunikační strategie města Svitavy jako výsledek mého studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací, obor marketingové komunikace.

V současné době se v mnoha městech začínají teprve poptávat po vzniku takového materiálu, který by jednak obecně stanovil, jak ve veřejné správě – samosprávě – komunikovat, a který by dále podrobně analyzoval současný stav v komunikaci s jednotlivými cílovými skupinami za použití vybraných komunikačních kanálů a navrhl její další rozvoj.

Mám za to, že komunikaci ve veřejné správě je třeba věnovat neustálou pozornost, protože příjemce jejich služeb – klient, občan - si tuto službu platí prostřednictvím daní a protože i města jsou firmy, které musejí umět svůj produkt – svoji práci, včetně práce politické - občanům vhodně nabídnout, vhodně prodat a vhodně prezentovat.

V současné době se v mnoha městech začínají teprve poptávat po vzniku takového materiálu, který by jednak obecně stanovil, jak ve veřejné správě – samosprávě – komunikovat, a který by dále podrobně analyzoval současný stav v komunikaci s jednotlivými cílovými skupinami za použití vybraných komunikačních kanálů a navrhl její další rozvoj.

Komise, před kterou jsem při státních zkouškách na UTB ve Zlíně práci obhajovala, konstatovala, že moje práce je perfektním vodítkem pro komunikaci v samosprávě města Svitavy a s ohledem k neustálému vývoji v oblasti komunikace veřejné správy je v současné době v porovnáním s pracemi studentů předchozích ročníků nejhlouběji propracována.

Cituji z posudku vedoucího práce Doc. PhDr. Dušana Pavlů, Csc.:
„Diplomová práce Z.Celé je výtečným příkladem diplomové práce, která může být jako celek předložena subjektu, jehož aktivity analyzuje a projektuje žádoucí formy řešení – vedení města Svitavy. Velmi oceňuji otevřenost a kritičnost analýzy současné komunikační praxe města Svitav, správnost hledání cest k nápravě současného stavu a projekci žádoucích forem realizace městské komunikační politiky."

Cituji z posudku oponentky práce PhDr. Magdy Gregarové:
„Četba této diplomové práce pro mne byla velmi cennou zkušeností... Zaujal me postesk, že „ ... město se rozvíjí, přibývá služeb i možností pro prožívání volného času, obyvatelé města to však moc nevnímají...". Tento poznatek je spojen s profesí diplomantky, je tedy logický i pohled na komunikaci ze strany městského úřadu.
Teoretická část diplomové práce je velmi kvalitní, podložená dostatečným výběrem literatury i dalších zdrojů, má dobrou strukturu, výborný obsah, jehož vyústěním je stejně kvalitní, obsáhlá část praktická – analytická i projektová. Ta se zabývá, pochopitelně kromě jiného, i grafickou podobou komunikace města, jmenovitě návrhem loga pro jednotný grafický manuál.
Práce je vybavena velmi rozsáhlými přílohami, a i když jsou to informace doplňující nebo rozšiřující práci, bylo užitečné si je pročíst. Diplomová práce jako celek potvrzuje zájem o řešenou tematiku nejen v teoretické rovině, ale rovněž ve smyslu uplatnění teoretických poznatků v praxi."

Nabídla jsem svoji diplomovou práci vedení města Svitavy prostřednictvím mediální komise k využití. Její návrhovou část považuji za své duševní vlastnictví.
Níže přikládám ukázku své diplomové práce. Podobný materiál jsem připravena zpracovat i pro Vaše město či obec.

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá


Copyright 2014 © Zdenka Hanyšová Celá | Realizace HezkéWEBY.cz |